Algemene Voorwaarden Droom Durf Doe

Droom Durf Doe is een handelsnaam van FLY to BLOSSOM, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 7708214.

FLY to BLOSSOM handelt onder de volgende handelsnamen:

Droom Durf Doe – droomdurfdoe.nl

Kracht van Kleur – krachtvankleur.nl

Langdurig naar het buitenland – Langdurignaarhetbuitenland.nl

Sparringpartners – sparringpartners.online

Ontwikkelingsperspectiefplan – ontwikkelingsperspectiefplan.nl 

De algemene voorwaarden van Droom Durf Doe zijn van toepassing op FLY to BLOSOOM en al haar handelsnamen en activiteiten.

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden.
Droom Durf Doe : alle activiteiten en handelsnamen die vallen onder FLY to BLOSSOM.
DDD : afkorting voor Droom Durf Doe
Klant : de bezoeker van één of meerdere van de Droom Durf Doe websites. Tevens ook de afnemer van producten of services van Droom Durf Doe.
Websites : alle websites die door DDD worden uitgegeven.
Communicatie : alle communicatie uitingen van DDD, waaronder ook inbegrepen social media, websites en nieuwsbrieven.
Product een fysiek of digitaal product dat door de klant rechtstreeks wordt besteld bij DDD en door DDD wordt geleverd aan de Klant.
Service (of dienst) een service of dienst die rechtstreeks wordt besteld bij DDD en door DDD aan de Klant wordt geleverd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Op alle offertes, aanbiedingen en leveringen van producten en services van DDD zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 32 lid 3.
  2. Door inschrijving voor een nieuwsbrief, door de bestelling van één van de producten van DDD of door het inschrijven en volgen van een webinar, coaching traject, online kaartlegging of andere producten of services van DDD, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen DDD en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.


Artikel 3 – Tot stand komen overeenkomst
Bij het via de websites, email of telefonisch bevestigen van een opdracht of bestelling door de Klant, komt een overeenkomst tussen de Klant en DDD tot stand. DDD dient te leveren wat de Klant heeft besteld, de Klant dient te betalen voor de te leveren dienst.


Artikel 4 – Annulering van een overeenkomst
Producten of services die direct na bestelling online worden geleverd, zoals bijvoorbeeld een kleurkaartlegging op krachtvankleur.nl of het e-book ‘De juf die geen juf is’, kunnen niet meer geannuleerd worden omdat zij direct geleverd zijn.

Annulering van producten of services die vooraf ingepland worden en pas later geleverd worden, kunnen worden geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang/levering. De volgende annuleringsregeling is van toepassing:

  • Bij annulering tot 72 uur voor aanvang/levering – 100% restitutie.
  • Bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang/levering – 50% restitutie.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang/levering – 0% restitutie.

Uitzondering hierop zijn de bestellingen / opdrachten voor de levering van grotere aantallen van het boek ‘De juf die geen juf is’. Hiervoor geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot 6 weken voor de in de bevestiging genoemde leverdatum van de boeken – 100% restitutie minus € 25,- administratiekosten.
  • Bij annulering binnen de 6 weken voor de in de bevestiging genoemde leverdatum van de boeken – 0% restitutie.

Uiteraard kan in onderling overleg de datum/tijd waarop een product of de service wordt geleverd of aanvangt, in onderling overleg worden verzet als dit voor de Klant nodig is om het product of de service af te nemen.

In het geval dat het product of service door DDD aantoonbaar niet geleverd is en wel door de Klant is betaald, zal het product of de dienst door DDD alsnog worden geleverd.

Artikel 5 – Betaling
De producten en services van DDD en onderliggende websites, worden vooraf betaald, tenzij expliciet anders wordt vermeld of door partijen schriftelijk wordt afgesproken. Pas na betaling zal het product of de service worden geleverd.

 

Artikel 6 – Tarieven
Alle op de websites en in communicatie  genoemde tarieven of prijzen zijn inclusief BTW of – indien FLY to BLOSSOM is vrijgesteld van BTW – zonder BTW.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
FLY to BLOSSOM, Droom Durf Doe, Kracht van Kleur, Langdurig naar het buitenland, Sparringspartners.online kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welk onderliggend product of service dan ook, in geval van schade bij de Klant, indirect dan wel direct. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij neemt en voor zijn of haar daden en acties. Ter voorbeeld: de kleurkaartleggingen of een Catch your Colour Story bij Kracht van Kleur geven inzicht en inspiratie. De Klant bepaalt zelf hoe met het verkregen inzicht en de informatie om te gaan. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes, acties en daden.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Alle teksten, afbeeldingen en materialen, teksten van de kleurkaartleggingen op de websites van DDD en in alle uitgaves van DDD zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd of anderszins worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van DDD. De online kleurkaartleggingen zijn een auteursrechtelijk beschermd product van DDD.

Algemene voorwaarden
Droom Durf Doe
Juli 2020
Versie 1.01

Missie

Droom Durf Doe stimuleert jou om de beweging in gang te zetten van dromen over, naar het dromen durven doen. Het gehoor geven aan jouw dromen, ook in minder goede tijden. Durf de piloot van jouw eigen leven te zijn!

Lees onze volledige missie hier.

Share This

Interessante pagina?

Deel de pagina dan via jouw sociale media. We zijn je dankbaar!